Trang chủ » Tin tức » Chuẩn đầu ra
BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   CHUẨN ĐẦU RA TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG NGÀNH: KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU Mã ngành:  6340102  (Ban hành kèm theo […]
BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   CHUẨN ĐẦU RA TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG NGÀNH: KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP Mã ngành: 6340302  (Ban hành kèm theo Quyết định […]
BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   CHUẨN ĐẦU RA TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG NGÀNH: MARKETING Mã ngành: 6340116  (Ban hành kèm theo Quyết định số 28/2021/QĐ-CĐKTCN ngày […]
BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc     CHUẨN ĐẦU RA TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH Mã ngành: 6340114  (Ban hành kèm theo […]
BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   CHUẨN ĐẦU RA TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG NGÀNH: HƯỚNG DẪN DU LỊCH Mã ngành: 6810103  (Ban hành theo quyết định […]
BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   CHUẨN ĐẦU RA TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG NGÀNH: QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN Mã ngành: 6810201  (Ban hành theo quyết định […]
BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   CHUẨN ĐẦU RA TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG NGÀNH: KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN Mã ngành: 6810207  (Ban hành theo […]
BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   CHUẨN ĐẦU RA TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP NGÀNH: NGHIỆP VỤ NHÀ HÀNG KHÁCH SẠN Mã ngành: 5810205  (Ban hành theo […]