Trang chủ » Tuyển sinh » Tuyển sinh cao đẳng ,TC
  Số: 34/2023/TBTS-CĐKTCN Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2023 THÔNG BÁO TUYỂN SINH Trình độ cao đẳng, trung cấp năm 2023 Mã trường: CDD0144    Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật và Công nghệ là đơn vị trực thuộc Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, được đầu tư trở […]
  PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VÀO GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP – NĂM 2023     I. THÔNG TIN CÁ NHÂN   1. Họ và tên*:…………………………………………………………………………….   2. Ngày tháng năm sinh*:………………………………………………………………..   3. Giới tính: Nam    □ Nữ        □   4. Trình độ văn hóa*: THCS  □ THPT   □   5. Email:………………………………………………………………………………….   6. […]
BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI  TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ    KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc QUY CHẾ TUYỂN SINH Trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp năm 2023 (Ban hành kèm theo […]