Trang chủ » Tin tức » Ba công khai » Đội ngũ cán bộ nhân viên
Đội ngũ cán bộ nhân viên

               BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ

DANH SÁCH CÁN BỘ NHÂN VIÊN

STT Họ và tên Chức vụ Năm sinh Trình độ học vấn Chuyên ngành
1 Trần Thị Yến Hiệu trưởng 1981  Thạc sĩ Quản lý giáo dục
2 Đào Quang Tiến Phó Hiệu trưởng 1970  Thạc sĩ Quản lý giáo dục
3 Lê Tuấn Mạnh TP. Đào tạo 1987  Thạc sĩ Thương mại
4 Trịnh Thị Đông NV Phòng Đào tạo 1989  Đại học Hệ thống điện
5 Nguyễn Thị Loan NV Phòng Đào tạo 1987  Thạc sĩ Lý luận văn học
6 Lê Tuấn Thịnh TP Hợp tác đào tạo 1976 Đại học Cử nhân ngoại ngữ
7 Trần Thị Phương Loan TP. Tuyển sinh và GTVL 1979  Đại học Cử nhân sư phạm ngoại ngữ
8 Nguyễn Thị Kim Thu NV P. Tuyển sinh và GTVL 1979  Cao đẳng Điện tử viễn thông
9 Nguyễn Hồng Thái NV P. Tuyển sinh và GTVL 1997 THPT  
10 Nguyễn Phương Lan TP Phòng Công tác HSSV 1984  Đại học Cử nhân kế toán
11 Phí Thị Anh Vũ PT Khoa DL-KS 1970  Thạc sĩ Quản lý giáo dục
12 Nông Thị Châm TP Hành chính – Nhân sự 1995 Đại học Kế toán
13 Nguyễn Ngọc Linh NV Phòng HCNS 1993  Đại học Cử nhân Quản trị nhân lực
14 Phạm Thị Kim Duyên NV Phòng HCNS 1991 Đại học Hành chính
15 Bùi Thị Phương Vân TP Kế toán 1989  Đại học Kế toán
16 Nguyễn Thị Hạnh NV Phòng Kế toán 1989  Đại học Kế toán
17 Nguyễn Văn Định Lái xe 1978  THPT  
18 Đặng Văn Minh Bảo vệ 1979  THPT