Trang chủ » Các khoa » Khoa Kinh Tế
Khoa Kinh Tế

Khoa Kinh Tế là đơn vị quản lý chuyên môn của trường có chức năng tổ chức thực hiện quá trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy, học tập, đảm nhiệm việc đào tạo cho 4 chuyên ngành: Kế toán doanh nghiệp, Kinh doanh xuất nhập khẩu, Marketing, Quản trị kinh doanh; tổ chức các hoạt động khoa học và công nghệ; tổ chức phát triển chương trình đào tạo, biên soạn giáo trình tài liệu, nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy học tập và các chức năng khác nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn của khoa.

I. Chức năng:

1. Tham mưu cho Hiệu trưởng về xây dựng nội dung chương trình đào tạo và nghiên cứu khoa học – kỹ thuật – công nghệ.

2. Đề xuất nội dung tổ chức quá trình đào tạo theo kế hoạch của Nhà trường và chịu trách nhiệm về chất lượng đào tạo của Khoa trước Hiệu trưởng.

3. Quản lý công tác chuyên môn, phối hợp với phòng Đào tạo xây dựng và theo dõi tiến độ giảng dạy của khoa. Kiểm tra giáo viên thực hiện các công tác giáo vụ; đánh giá tổng kết việc giảng dạy của giáo viên cuối học kỳ, năm học và khóa học.

4. Phối hợp với phòng Truyền thông và Công tác học sinh sinh viên để quản lý sinh viên thuộc trách nhiệm và thẩm quyền.

5. Phối hợp với các phòng chức năng, tổ chức các hoạt động thi và kiểm tra.

6. Hàng năm tổ chức đánh giá rút kinh nghiệm, góp ý xây dựng tiến độ đào tạo, đề xuất điều chỉnh, bổ sung chương trình, giáo trình các môn học/modul thuộc Khoa

II. Nhiệm vụ:

1. Chủ trì và tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng các ngành, nghề thuộc lĩnh vực chuyên môn của Khoa theo quy định và các hoạt động giáo dục khác trong chương trình, kế hoạch chung của Trường.

2. Xây dựng chương trình đào tạo, tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình và tài liệu giảng dạy đối với các môn học, học phần thuộc Khoa phụ trách. Phối hợp với các phòng, khoa liên quan tổ chức nghiên cứu; cải tiến phương pháp dạy học; đề xuất kế hoạch bổ sung.

3. Tổ chức hội thảo chuyên đề cấp Khoa, nghiên cứu khoa học; tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về kinh tế theo nhu cầu xã hội. Xây dựng và tổ chức thực hiện các hoạt động khoa học và công nghệ; hợp tác với cơ sở đào tạo, các doanh nghiệp trong việc nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ.

4. Theo dõi giảng dạy của giảng viên theo tiến độ và lịch trình; thực hiện công tác giáo vụ khoa theo quy định; điều hành mọi hoạt động giảng dạy và học tập của khoa; kiểm tra các khâu giảng dạy trong suốt quá trình đào tạo. Làm thủ tục đề nghị thanh toán chế độ cho cán bộ giảng dạy, kiêm giảng, thỉnh giảng thuộc đơn vị quản lý theo quy định hiện hành.

5. Phối hợp với Phòng Công tác sinh viên và các đơn vị có liên quan trong việc quản lý, giáo dục sinh viên, công tác quản lý lớp. Phối hợp với các đơn vị có liên quan về việc liên hệ và tổ chức cho sinh viên đi thực tập, trải nghiệm thực tế.

6. Đề xuất mua sắm thiết bị, vật tư phục vụ dạy học, thực hành, thực tập, nghiên cứu khoa học và các thiết bị khác theo quy định. Xây dựng các quy định về sử dụng thiết bị, về an toàn lao động, về phòng chống cháy nổ; quản lý và tổ chức công tác bảo trì, bảo dưỡng trang thiết bị, nhà xưởng phục vụ giảng dạy.

7. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.