Trang chủ » Các khoa » Khoa Kỹ thuật
Khoa Kỹ thuật

I. Chức năng:

– Đào tạo các ngành thuộc khối kỹ thuật

– Nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ 

II. Nhiệm vụ:

– Tổ chức quá trình đào tạo, bồi dưỡng chuyên ngành thuộc khối kỹ thuật, xây dựng chương trình kế hoạch giảng dạy, học tập

– Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động khoa học; chủ động khai thác và triển khai các dự án hợp tác quốc tế; phối hợp với các tổ chức khoa học, các doanh nghiệp; gắn hoạt động nghiên cứu khoa học với hoạt động đào tạo theo chuyên ngành về các lĩnh vực xã hội.

– Xây dựng quy hoạch, phát triển đội ngũ giảng viên. Quản lý, tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao phẩm chất chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên và nhân viên trong khoa. Quản lý sinh viên theo quy định của nhà trường.

– Quản lý chất lượng, nội dung chương trình, phương pháp đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học; tổ chức biên soạn giáo trình; tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy và học tập.

– Đề xuất với Hiệu trưởng viện về việc xây dựng kế hoạch phát triển, quản lý, bảo trì cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học theo sự phân cấp của Hiệu trưởng.