Trang chủ » Hợp tác » Hợp tác trong nước » Lễ lý kết đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ và cung ứng nguồn nhân lực cho các tập đoàn kinh tế
Lễ lý kết đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ và cung ứng nguồn nhân lực cho các tập đoàn kinh tế

Phát triển nguồn nhân lực được xác định là một trong những khâu đột phá của tỉnh Bình Thuận nhằm tạo tiền đề phát triển kinh tế – xã hội bền vững; góp phần đẩy mạnh thực hiện sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Ngày 15/01/2021 tại Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân tỉnh Bình thuận diễn ra buổi lễ “ KÝ KẾT HỢP TÁC” giữa Nhà trường và  Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân tỉnh Bình thuận . Nội dung của buổi ký kết là hợp tác đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ cho người lao động trước khi vào làm việc tại các tập đoàn kinh tế.