Trang chủ » Các phòng ban » Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng
Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng

* CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

          – Tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng trong quản lý, xây dựng kế hoạch và thực hiện công tác nghiên cứu khoa học và sáng kiến kinh nghiệm.

          – Lập kế hoạch nghiên cứu, ứng dụng và triển khai, quản lý tiến độ thực hiện, nghiệm thu các dự án khoa học và các đề tài nghiên cứu khoa học của Trường.

          – Phối hợp với các khoa và các đơn vị trong Trường lập kế hoạch, định hướng công tác nghiên cứu khoa học dài hạn và trong từng năm học, xác định tính khả thi, tham mưu cho Hiệu trưởng phân bổ nguồn kinh phí đầu tư cho nghiên cứu khoa học đạt hiệu quả.

          – Tổ chức chỉ đạo, quản lý và đề xuất thực hiện kế hoạch, tiến độ, nội dung nghiên cứu khoa học. Tổng kết, báo cáo công tác nghiên cứu khoa học từng học kỳ. Tư vấn tìm nguồn cung cấp, trang bị bổ sung nhằm tăng cường hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao kết quả nghiên cứu khoa học ứng dụng vào thực tế.

          – Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức hội thảo, tổng kết, khen thưởng kịp thời đối với CB – GV – NV, sinh viên, học sinh có thành tích tốt trong công tác nghiên cứu khoa học.

          – Tổ chức thu thập thông tin khoa học, xây dựng và quản lý việc biên soạn, phát hành nội san, tập san làm tài liệu học tập, sách tham khảo phục vụ trong công tác giảng dạy.

          – Chủ động phối hợp với các đơn vị có liên quan trong việc hợp tác nghiên cứu khoa học với các đối tác trong và ngoài nước, tìm hiểu, lựa chọn đề án, chương trình, đối tác có hiệu quả trình Hiệu trưởng phê duyệt.