Trang chủ » Các phòng ban » Phòng Đào tạo & Quản lý HS-SV
Phòng Đào tạo & Quản lý HS-SV

a. Chức năng:

Phòng Đào tạo có chức năng tham mưu giúp Hiệu trưởng, quản lí, tổ chức, triển khai  thực hiện công tác đào tạo trong nhà trường.

b. Nhiệm vụ:

– Lập hồ sơ và đăng ký các hoạt động đào tạo nghề theo quy định của Sở  lao động Thương binh & Xã hội Hà Nội.

– Xây dựng kế hoạch đào tạo, kế hoạch tiến độ từng học kỳ và năm học.

– Tổ chức thực hiện và quản lý quá trình đào tạo trong nhà trường theo đúng quy định của nhà trường và của pháp luật.

– Phối hợp với các Khoa trong việc lập kế hoạch, tổ chức thực hiện, thẩm định xây dựng các chương trình, giáo trình, học liệu dạy nghề.

– Quản lý kết quả học tập của HSSV, công nhận và cấp bằng, thu hồi, sao y các văn bằng, chứng chỉ theo quy định.

– Thực hiện các công việc giáo vụ gồm: lập các biểu mẫu về công tác giáo vụ, theo dõi, tổng hợp, đánh gía chất lượng các hoạt động dạy nghề; thống kê, lập báo cáo theo yêu cầu của Sở Lao động thương binh và Xã hội, của cơ quản quản lý cấp trên và của Hiệu trưởng; Quy định và tổ chức hướng dẫn giáo viên, các đơn vị thực hiện biểu mẫu giáo vụ theo quy định.

– Thanh tra giờ giấc ra vào lớp của giáo viên và HSSV.

– Phối hợp với các đơn vị liên quan để đánh giá chất lượng giảng dạy của giáo viên.

– Là đơn vị chủ trì trong việc xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch bồi d­­­ưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên, các hoạt động nghiệp vụ giảng dạy và học tập.

– Quản lí số giờ dạy của giáo viên và tổng hợp số giờ giảng dạy của các khoa.

– Quản lý và sử dụng có hiệu quả lao động, cơ sở vật chất và các phương tiện thiết bị được giao cho Phòng.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ban giám hiệu