Trang chủ » Trung tâm - Viện » Trung tâm đào tạo và giáo dục định hướng
Trung tâm đào tạo và giáo dục định hướng

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

a. Chức năng:

– Trung tâm Hợp tác đào tạo Quốc tế  có chức năng hợp tác về đào tạo với các tổ chức, cơ sở giáo dục, doanh nghiệp,trong nước và quốc tế.

– Có con dấu riêng, được mở tài khoản theo quy định của pháp luật.

– Giới thiệu việc làm cho học sinh, sinh viên khi ra trường, xuất khẩu lao động.

b. Nhiệm vụ:

– Phối hợp với các đơn vị có liên quan trong, ngoài Trường để đào tạo ngắn hạn cấp chứng chỉ, đào tạo trung cấp, cao đẳng, đại học, sau đại học.

– Chủ trì hoặc phối hợp với các đơn vị trong trường tổ chức các hội nghị, hội thảo liên quan đến công tác đào tạo.

– Chủ trì kết nối và làm việc với các đơn vị, nghiệp đoàn Quốc tế, tìm kiếm thị trường Quốc tế trong việc đào tạo, hợp tác lao động.

– Phối hợp với thành đoàn Hà Nội trong việc tạo việc làm cho học sinh – Sinh viên khi ra trường.

– Lấy hợp tác Quốc tế làm khâu đột phá. Đưa lao động ra nước ngoài làm việc.

– Quản lý cán bộ viên chức và người lao động thuộc trung tâm; quản lí  tài sản, tài chính của trung tâm theo quy định của pháp luật.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác được Hiệu trưởng giao.