Trang chủ » Tuyển sinh » Tuyển sinh cao đẳng ,TC
Số:  10 /2024/TBTS-CĐKTCN Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2024 THÔNG BÁO TUYỂN SINH Trình độ cao đẳng, trung cấp năm 2024 Mã trường: CDD0144         Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật và Công nghệ là đơn vị trực thuộc Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, được […]
BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI  TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ    KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc QUY CHẾ TUYỂN SINH Trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp năm 2023 (Ban hành kèm theo […]